Bioindicadors

Els organismes bioindicadors són aquells que proporcionen informació sobre la qualitat ambiental i la seva evolució en el temps, i són sensibles als canvis en l'ambient deguts a pertorbacions antropogèniques (contaminació, alteracions hidromorfològiques, etc.). La presència, condició i abundància de determinades espècies de peixos, invertebrats, plantes, algues i altres organismes proporciona informació sobre la salut dels ecosistemes i permet avaluar l'estat ecològic. L'ús de bioindicadors és òptim quan no es restringeix a una o unes poques espècies, sinó que inclou comunitats senceres que permeten abastar una ampli rang de toleràncies ambientals. Això permet la utilització de múltiples mètriques (mesures sobre les característiques de la comunitat biològica) per al desenvolupament d'índexs biòtics.

Els grups d'organismes usats amb major frequència com biondicadors són:

 

B_graellsii Potamogeton  images AnabaenaPlanctonica