Determinació de l'estat actual de les Reserves Genètiques de truita mediterrània

La truita autòctona dels rius de vessant mediterrània de Catalunya està fortament afectada per la repoblació amb soques de piscifactoria d’origen atlàntic. La hibridació entre els dos tipus de truita causa introgressió, és a dir, l’entrada de gens al·lòctons a les poblacions natives. La introgressió genètica pot conduir a una pèrdua d’adaptacions locals a l’ambient propi de cada riu i, per tant, pot afectar a la supervivència de la població a mig o llarg termini. Aquesta és una de les principals amenaces per a la conservació de la truita mediterrània.

A Catalunya, com a mesura de protecció per a la truita autòctona, alguns trams fluvials han estat declarats Reserves Genètiques, en les quals s’estableix la prohibició d’efectuar-hi repoblacions per evitar la contaminació genètica. L’objectiu del treball va ser actualitzar la informació genètica de les poblacions de truita de les reserves genètiques i trams contigus de les conques del Ter, Freser, Aigua de Valls, Segre i Noguera Pallaresa, amb la col·laboració del Laboratori d’Ictiologia Genètica de la Universitat de Girona.

Client: Àrea de Pesca Continental, Generalitat de Catalunya

Data: 2014-2019