Diagnosi ambiental de les zones lliures de pesca sense mort de Catalunya

Per realitzar un correcte pla de gestió piscícola és necessari tenir un bon coneixement de les diferents variables que poden influenciar en la vida dels peixos, com poden ser la hidrologia, la qualitat de les aigües, les comunitats del macrobentos, la vegetació de ribera, etc. Per aquest motiu, l'any 2004 l’Àrea de Pesca Continental del DMAiH va encarregar a GESNA Estudis Ambientals un estudi de caracterització general, amb la finalitat de realitzar una diagnosi de l’estat de conservació de les zones lliures de pesca sense mort situades dins la regió de la truita. Aquest projecte va permetre obtenir una estima de l’aptitud que tenen les diferents zones per a la pràctica de la pesca. En aquest estudi es van realitzar inventaris ictiològics en una xarxa de 35 punts de mostreig.

L'any 2006 es va tornar a encarregar a GESNA Estudis Ambientals la realització d'un nou estudi per comparar l’evolució que havien tingut aquestes zones al llarg dels dos últims anys, i ampliar el coneixement de la situació de les zones de pesca lliure sense mort situades en la regió dels ciprínids. En total es van mostrejar 46 trams fluvials mitjançant pesca elèctrica.

En la web del Departament podeu descarregar-vos l'informe file_extension_pdf

Client: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya

Data: 2004/2006