L'Estudi d'Impacte Ambiental avalua les afeccions al medi que pot ocasiona el el projecte d'explotació minera de la pedrera Canxinxes a Alfarràs (el Segrià). El projecte pretén reiniciar l'activitat d'una antiga explotació de graves ubicada a la comarca lleidatana del Segrià i concretament al municipi d'Alfarràs. La pedrera prevista es situa en un petit altiplà, de 460,6 m d'alçada màxima, en la zona coneguda com Canxinxes, a uns 2,3 km al nord-oest del nucli urbà d'Alfarràs.

L'estudi defineix i valora les possibles afeccions ambientals originades tant durant la fase d'execució com durant la de restauració, i proposa les mesures correctores i compensatòries més adequades pel control d'aquests impactes. A part d'això, també analitza les diferents alternatives al projecte sota un punt de vista merament ambiental, per tal d'esbrinar quina d'aquestes és la menys agressiva pel medi natural i social. Finalment s'estableix un Programa de Seguiment i Control ambiental de les obres durant l'establiment i el funcionament de l'activitat extractiva.

Client: Benito Arnó e Hijos, SA

 Data: 2010-2011