Estat de conservació de la truita (Salmo trutta) i el cavilat (Cottus hispaniolensis) a la conca de la Garona: Bases per a la seva gestió i conservació

La conca del riu Garona a la Vall d'Aran (Lleida) és una conca atlàntica centreeuropea amb la presència de dues espècies singulars dins el context de la ictiofauna ibèrica. D'una banda, la truita comuna pertany a un llinatge diferenciat de la resta de poblacions ibèriques i sustenta un aprofitament de pesca amb una important repercussió socioeconòmica. D'altra banda, també està present el cavilat, una espècie endèmica de la conca de la Garona que habita tant en territori espanyol com francès, i que està catalogada "En perill d'extinció". Les fortes riuades esdevingudes l'any 2013 van produir una regressió de les poblacoins d'ambdues espècies, que ja estaven afectades per alteracions ambientals diverses.

Amb l'objectiu de contribuir a la conservació de la ictiofauna de la conca de la Garona, el Conselh Generau d'Aran va posar en marxa el projecte "Estat de conservació de la truita (Salmo trutta) i el cavilat (Cottus hispaniolensis) a la conca de la Garona: Bases per a la seva gestió i conservació ", realitzat amb el suport de la Fundació Biodiversitat. El projecte es va desenvolupar durant el 2014 amb l'objectiu de diagnosticar l'estat de conservació actual de la truita i el cavilat, desenvolupar i implementar mesures de gestió per recuperar les seves poblacions, i establir canals per a la difusió social dels valors de la diversitat íctica d'aquesta conca. A més, els resultats del projecte van aportar informació sobre els efectes de pertorbacions naturals (riuades) sobre les poblacions de peixos.

Client: Conselh Generau d'Aran

Data: 2014

Més informació