Serveis d'ictiologia

Censos de peixos

GESNA té especialistes en ictiologia que han desenvolupat una àmplia gamma de projectes sobre biologia, ecologia de peixos i gestió de la pesca, en rius, llacs, estuaris, així com en masses d’aigua artificials com canals i embassaments.

Els inventaris ictiològics inclouen mostrejos de poblacions de peixos mitjançant diverses tècniques:

 • Pesca elèctrica
 • Xarxes nòrdiques
 • Tresmalls
 • Nanses
 • Ecosondació
Determinació de l’estat ecològic mitjançant índexs biòtics: European Fish Index (EFI+), IBICAT, IBI-JUCAR

Ecologia de peixos

GESNA té una àmplia experiència en projectes de recerca de biologia i ecologia de peixos en rius, llacs, estuaris i embassaments.

 • Determinació de paràmetres poblacionals: densitat, biomassa i producció
 • Marcatge de peixos (PIT tags, ràdio-tracking) per a estudis de migracions i comportament
 • Estudis d’alimentació
 • Determinació de l’edat i taxes de creixement
 • Reproducció (fecunditat, àrees de reproducció, etc.)
 • Anàlisi estadística de dades

Gestió de poblacions i hàbitat

GESNA ha desenvolupat projectes de gestió, conservació i millora de la ictiofauna, que inclouen els següents aspectes:

 • Plans de gestió de la pesca
 • Avaluació de l’hàbitat piscícola (models d’hàbitat, zones de posta, etc.)
 • Diagnosi i solucions de connectivitat fluvial
 • Assessorament i instal·lació de comptadors de peixos en escales
 • Restauració i millora dels hàbitats per als peixos i les espècies aquàtiques protegides
 • Investigació de mortaldats de peixos
 • Rescats de peixos, transport i recol·locació
 • Determinació de cabals ecològics