Vegetació aquàtica

La vegetació aquàtica engloba el conjunt de plantes el cicle biològic té lloc totalment o parcialment en l’aigua. El terme macròfit es refereix a les plantes aquàtiques visibles a simple vista.

Dins dels macròfits podem distingir: hidròfits (plantes estrictament aquàtiques que completen el seu cicle biològic quan totes les seves parts es troben submergides o surant en la superfície) i helòfits (plantes amfíbies amb la part inferior submergida a l’aigua). Els hidròfits reflecteixen canvis a mitjà i llarg termini (mesos o fins i tot anys), i són bons indicadors de canvis en la qualitat de l’aigua. Els helòfits són bons indicadors de l’estructura de les riberes fluvials i lacustres, i també són sensibles a canvis en la qualitat de l’aigua (mineralització i nutrients) encara que de forma menys acusada que els hidròfits.

L’estudi de la vegetació aquàtica permet avaluar l’estat de les aigües i determinar les pressions fisicoquímiques i hidromorfològiques a què està sotmesa la massa d’aigua. El seu ús com a indicadors de l’estat ecològic està assenyalat a la Directiva Marc de l’Aigua.