Macroinvertebrats

Els macroinvertebrats són aquells invertebrats d’una mida relativament gran (visibles a l’ull humà) que habiten en els substrats submergits dels sistemes aquàtics (rius, llacs, llacunes i embassaments), almenys durant una part del seu cicle vital. Principalment comprenen artròpodes, oligoquets, hirudínis i mol·luscs.

Hi ha una elevada diversitat de macroinvertebrats adaptats a diferents requeriments ecològics (característiques hidromorfològiques, fisicoquímiques i biològiques), el que els converteix en un dels grups més utilitzats com a indicadors de la qualitat de l’aigua. A més, pels seus cicles de vida, els macroinvertebrats són bons indicadors d’alteracions a mig termini, el que complementa a altres indicadors biològics amb un temps de resposta més curt. Segons els sistemes aquàtics i els objectius de l’estudi, s’empren diferents tipus de metodologies i mètriques (índexs biòtics, índexs de diversitat, models predictius).

L’estudi dels macroinvertebrats permet la detecció i seguiment de pressions tant fisicoquímiques com hidromorfològiques:

  • Contaminació tèrmica
  • Canvis en la mineralització de l’aigua
  • Contaminació orgànica
  • Eutrofització
  • Contaminació per metalls pesants
  • Alteracions morfològiques
  • Alteracions del règim de cabal
  • Alteracions del bosc de ribera