Serveis del medi aquàtic

Determinació de l'estat ecològic

Les avaluacions biològiques de les aigües s’han convertit en una part essencial de la gestió dels recursos hídrics a causa de la seva eficàcia en la determinació de l’estat de conservació d’una massa d’aigua. GESNA desenvolupa avaluacions de la qualitat biològica en rius, embassaments, llacs i aigües de transició, en què es compara la presència d’espècies indicadores davant unes condicions de referència, amb la finalitat d’establir una puntuació de qualitat d’una massa d’aigua.

Tenim àmplia experiència tècnica en les metodologies de mostreig i identificació taxonòmica d’acord amb la Directiva Marc de l’Aigua (2000/60 / CE):

  • Mostreig de macroinvertebrats bentònics (Surber i kick) i aplicació d’índexs (IBMWP, ASPT, etc.)
  • Mostreig de fitobentos fitoplàncton i aplicació d’índexs (IPS, IBD, CEE, etc.)
  • Mostreig de macròfits i aplicació d’índexs (IVAM, IM, etc.)
  • Mostreig de peixos i aplicació d’índexs (IBICAT, IBI-JUCAR, EFI +, etc.).
  • Indicadors hidromorfològics (QBR, IHF, etc.)

Estudis de limnologia

GESNA ofereix serveis d’avaluacions limnològiques de les masses d’aigua, i serveis d’assessoria i assistència tècnica en tots els aspectes que contempla la Directiva Marc de l’Aigua:

  • Presa de mostres d’aigua i sediments en rius, llacs i embassaments
  • Perfils físico-químics amb sonda multiparamètrica
  • Anàlisi de la qualitat de l’aigua i sediments
  • Aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua (explotació de xarxes de control biològic, plans de gestió de conca)
  • Determinació de l’estat tròfic d’embassaments

Connectivitat fluvial

Les infraestructures hidràuliques construïdes en els rius són elements que dificulten els moviments dels peixos migradors i d’altra fauna aquàtica i de ribera, produint en alguns casos l’efecte d’una barrera física sobre el continu fluvial. El grau d’afectació a les diverses espècies de peixos varia segons els seus respectius requeriments ecològics, la complexitat del seu cicle vital i les característiques geomorfològiques del tram de riu en qüestió.

L’avaluació de la necessitat, l’ús i l’efectivitat dels dispositius de pas per a peixos és essencial per ajustar el seu funcionament i obtenir informació que permeti justificar la seva construcció, així com millorar els dissenys de nous passos. No tots els dispositius de pas són útils i necessaris, tot i estar ben dissenyats hidràulicament.

GESNA ofereix assessorament tant en la identificació d’infraestructures amb efecte sobre la connectivitat fluvial, com en l’anàlisi de l’efectivitat i l’ús de dispositius existents, així com en el disseny de passos de fauna específics en projectes d’infraestructures hidràuliques.