Mostreig de peixos per a la xarxa de control biològic de les conques mediterrànies d'Andalusia

Mostrejos de peixos a 119 estacions de control en rius de les conques mediterrànies d’Andalusia. Els treballs van consistir en la captura de peixos amb pesca elèctrica, identificació de les espècies, i treballs de gabinet consistents en la realització d’informes i presentació de les dades en el format FIC per a la base de dades de “Control del Estado de las Masas de Agua” (CEMAS) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Els treballs s’enmarquen dins de l’explotació de les xarxes de control biològic amb el objectiu d’avaluar i realitzar el seguiment de les aigües superficials, segons estableix la Directiva 2000/60/CE (Directiva Marc de l’Aigua), mitjançant l’estudi dels indicadors biològics i hidromorfològics (peixos, fitoplancton, fitobentos, macròfits, invertebrats bentònics i condicions hidromorfològiques).

Promotor: Junta de Andalucía

Contractista: URS

Data: 2014-2015