Mostreig i determinació de macroinvertebrats i diatomees, i càlcul d'índexs IHF i QBR a la conca del Llobregat

El projecte va consistir en  el mostreig i determinació taxonòmica de macroinvertebrats i diatomees, així com el càlcul dels índexs QBR i IHF a la conca del Llobregat. El treballs formen part del Pla de seguiment i control de les masses d’aigües superficials per avaluar el seu estat ecològic, que du a terme l’ACA en compliment de la Directiva Marc de l’Aigua.

Els treballs de camp van consistir en el mostreig de macroinvertebrats i diatomees, i determinació dels índexs QBR i IHF seguint els protocols vigents, en 93 estacions de mostreig. També es van recollir mostres d’aigua en els punts de mostreig de la Xarxa de Referència i de les Reserves Naturals Fluvials, que van ser transportades fins al laboratori d’anàlisi.

El treball de laboratori va consistir en la preparació, processat, recompte i determinació taxonòmica de les mostres de macroinvertebrats (majoritàriament a nivell de família) i diatomees (a nivell d’espècie).

Client: Agència Catalana de l’Aigua

Data: 2015-2018