Patrons de mobilitat de la truita (Salmo trutta) i les seves implicacions sobre la connectivitat en rius pirenencs amb aprofitaments hidroelèctrics

Diversos estudis han posat de manifest que les poblacions de truita residents tenen un petit percentatge d’exemplars que realitzen moviments molt amplis, allunyant-se de la dinàmica general de la resta de la població. Aquest tipus de comportament ha estat documentat en moltes espècies animals, no solament de peixos. No obstant això, els factors que condueixen a aquest tipus de comportament són poc coneguts, encara que podrien tenir el seu origen en una genètica particular o uns nivells hormonals marcadament diferents a la resta de la població.

L’any 2012, ENDESA va encarregar a l’empresa GESNA Estudis Ambientals, SL un estudi de “Mobilitat de la truita (Salmo trutta) en els rius pirinencs amb CCHH d’ENDESA”. L’objectiu va ser realitzar un seguiment d’un grup de truites per poder classificar-les segons la seva mobilitat. El projecte consta de les següents fases: (i) estudi i caracterització biològica de les poblacions, que implica la captura, marcatge, determinació de paràmetres poblacionals i individuals, i recol·lecció de mostres biològiques; (ii) estudi metabòlic/fisiològic, que implica la posada a punt i optimització de mètodes per determinar paràmetres fisiològics d’interès; (iii) estudi genètic, que implica la identificació de variants en determinats gens relacionats amb la resposta mòbil, així com la determinació de la freqüència d’aquestes variants genètiques en el conjunt d’individus amb major mobilitat.

El treball es va dur a terme en un tram de 3 km del riu Flamisell, on es van marcar 1000 truites amb “PIT tags”. Abans del marcatge, les truites es van mesurar i pesar, i es va obtenir un tros d’aleta adiposa que posteriorment serviria com mostra biològica per l’anàlisi genètica. Després del marcatge, es va obtenir la posició de cada individu amb un receptor GPS portàtil. Entre juny de 2013 i març de 2014 s’han realitzat campanyes mensuals. La informació obtinguda s’introdueix en una base de dades que s’utilitza per deduir variables rellevants, com la distància mitjana i màxima recorreguda per cada individu. Actualment s’estan analitzant les dades obtingudes que seran recollides en una propera publicació.

Client: Endesa

Data: 2013-2018