Pla de vigilància ambiental del riu Eume i Estudi de caracterització ecològica de la conca del Eume

L’any 1995 es va realitzar una primera caracterització de l’estat ecològic del riu Eume i l’any 2002 es va realitzar la posada en marxa i primera aplicació del Pla de Vigilància Ambiental del riu Eume (PVE), posant les bases per a les futures aplicacions en quant a variables, punts i campanyes de mostreig es refereix. El PVE preveu una aplicació triennal de control, havent-se realitzat la última l’any 2020.

L’any 2008, ENDESA va encarregar a l’empresa GESNA Estudis Ambientals, SL l’aplicació del PVE. L’objectiu del pla era la determinació de l’estat ecològic del riu Eume (qualitat hidromorfològica, química i biològica) així com la caracterització de la ictiofauna, la fauna terrestre i la vegetació. Això es va realitzar en 7 punts de la conca i durant dues campanyes de mostreig. Els anys posteriors ENDESA tornà a encomanar a GESNA l’aplicació del PVE.

 Client: Endesa

 Data: 2008, 2011, 2014, 2017, 2020