Per a GESNA la innovació s'ha convertit en una necessitat per tal de donar qualitat al serveis i optimitzar els recursos. Per aquest motiu es dedica un esforç considerable en el desenvolupament d'eines que permetin aconseguir aquests objectius.

Les activitats en el camp de l'ecologia aquàtica requereix un tractament important de dades, generalment mitjançant fulls de càlcul, i això pot provocar errors de càlcul que s'han d'evitar amb un esforç de revisió important. Per tal d'evitar errors en el tractament de dades, i també d'optimitzar l'eficiència del treball, GESNA està treballant en una aplicació informàtica que permeti realitzar tots aquests càlculs de forma automàtica. Els requeriments precisos de cada nou estudi obliguen a una millora constant d'aquesta aplicació que actualment permet realitzar càlculs de densitat, biomasses i freqüència de mides de comunitats de peixos.

Per als estudis de moviment dels peixos s'ha desenvolupat un aplicatiu informàtic per tal de calcular les distàncies recorregudes per cada exemplar al llarg de l'eix fluvial al llarg d'un període concret de seguiment.

D'altra banda també s'està treballant amb altres aplicacions per a l'estudi de comunitats de macroinvertebrats i càlculs hidràulics aplicats als estudis realitzats en transectes fluvials.